Question
Môn Vật Lý Lớp 8 Câu 4: “Mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây”. Câu giải thích nào sau đây là đúng? 5 điểm Vì Trái Đất chuyển động ngày càng gần Mặt Trời Vì Trái Đất quay quanh Mặt Trời Vì Mặt ...
16 phút