Question
Môn Nhạc Họa Lớp 9 Vẽ trái chuối = )) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
44 phút

Question
Môn Tiếng Anh Lớp 6 VIII.Reorder the words to make meaningful sentences. 25. /have/We/learnt/for/French/a month. ……………………………………………………………………………………….….….…… 26. She/not/worked/has/in this school/2012./since ……………………………………………………………………………………….….….…… 27. /attractive /The red dress / more/is/than/in the shop. ……………………………………………………………………………………….….….…… 28. Who / shortest /is/the/ person / in your family? ……………………………………………………………………………………….….….…… IX.Finish each of the ...
58 phút