Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Báo Bài Lớp 7 Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 09:00:50

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng sắp xếp ( từ 9h đến 11h)
Thông tin: học sinh nam trường Phú Thọ Hòa
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Báo Bài Lớp 7 Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: