Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 08:48:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T2+6 (18h->
Thông tin: hv nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Thị Trấn Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: