Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 10 Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 21:52:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx t7+CN và 1b sx
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 10 Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: