Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 11:18:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: CN (ban ngày) + 1b tối sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Bình chiểu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: