Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 KCNTĐHB, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 15:12:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T5-6 (15h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: KCNTĐHB, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 KCNTĐHB Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: