Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 14:13:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24(18h-20h30)
Thông tin: Học sinh nữ, học khá
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Tân Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: