Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 07:50:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 An Điền Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: