Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 07:09:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp sáng hoặc tối :(sáng 8h-10h) hoặc (Tối 18h- 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường hiệp bình
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Phú An Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: