Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 19:38:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: t7+cn và 1 buổi trong tuần
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Minh Tân Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: