Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Lớp 7 Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 03:24:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối từ 18h30
Thông tin: 2 hs nam – nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Lớp 7 Hưng Hoà Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: