Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 23:43:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều 246 từ 13h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: