Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 20:33:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối 2->5
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Thị trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: