Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 13:29:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T345 (14h – 16h)
Thông tin: học sinh nam, Trường Đặng Trần côn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: