Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 22:07:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456( 19h-21h)
Thông tin: Học sinh Nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: