Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 16:52:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Thị trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: