Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 19:42:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn văn luông
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Phú Chánh Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: