Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 8 Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 11:04:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx trừ tối 3+5
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 8 Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: