Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 THUẬN GIAO, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 19:35:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (18h-20h)
Thông tin: Học sinh Nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: THUẬN GIAO, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 THUẬN GIAO Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: