Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 05:39:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp , hoặc t7,cn
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Thị trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: