Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: TOEIC Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 07:45:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: TOEIC,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng T7+ chiều CN
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TOEIC Tân Mỹ Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: