Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường 13, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 15/05/2021 19:25:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam trường Nguyễn Thị Nhỏ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 13 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: