Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Lớp 5 Phường 02, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 11:51:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (t2->t7) 5h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Lớp 5 02 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: