Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường 12, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 22:10:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 5buổi/ tuần- Dạy 90 phút/ buổi
Thời gian: T23456(19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 12 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: