Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 01, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 23:15:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (rãnh Chiều từ13h đến 20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, 3b:1tr5|| 5b:2tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 01 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: