Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 11, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 13:10:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng, 2.500.000
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian: T246 (Từ 18h đến 21h)
Thông tin: học sinh nam, học yếu
Yêu cầu gia sư: Nữ, Sv: 1tr4 (dạy 120phút) || GV: 2tr5 (dạy 90phút)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 11 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: