Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 12, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 16:14:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (18g->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 12 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: