Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 20:31:05

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối T3,5,7 (7h-9h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, SP sư phạm: 1tr4 | sv khác: 1tr2
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Thị trấn Nhà Bè Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: