Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 17/04/2021 18:30:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng T2,4 (8h30-10h30)
Thông tin: học sinh nam, trường khánh bình
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Phước Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: