Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 17:07:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h30 -21h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: