Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 26/02/2021 16:46:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx tối từ 18h ->
Thông tin: hs nam, khá
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Phước Nguyên TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: