Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 09:26:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 357 từ 17h30->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Phước Nguyên TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: