Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 20:25:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng hoặc tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: