Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 03:59:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp, khi vào học chuyển qua học tối
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: