Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/03/2021 07:21:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: hs rãnh chiều T2, 3, 5 (lúc 1h30 -> tối)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Phước Long Thọ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: