Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 03:12:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp, hs rảnh sáng t3,4,5 và tối 2,4,6
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: