Môn Công Nghệ Lớp 10 16. Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng: A. TN kiểm tra kĩ thuật → TN so sánh giống → TN sản xuất quảng cáo. B. TN so sá

Question

Môn Công Nghệ Lớp 10 16. Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng:
A. TN kiểm tra kĩ thuật → TN so sánh giống → TN sản xuất quảng cáo.
B. TN so sánh giống →TN kiểm tra kĩ thuật →TN sản xuất quảng cáo.
C. TN sản xuất quảng cáo →TN kiểm tra kĩ thuật →TN so sánh giống
D. TN so sánh giống →TN sản xuất quảng cáo → TN kiểm tra kĩ thuật.
17. Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng có bao nhiêu thí
nghiệm được thực hiện
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
18. Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới.
B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.
C. Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật.
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống.
19. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới.
B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà.
C. Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật.
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống.
20. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?
A. Để mọi người biết về giống mới.
B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà.
C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật.
D. Duy trì những đặc tính tốt của giống.
21. Giống được cấp giấy chứng nhận Giống Quốc Gia khi đã đạt yêu cầu của:
A. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.
B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.
C. Thí nghiệm so sánh giống.
D. Không cần thí nghiệm.
22. Hội nghị “đầu bờ” diễn ra ở đâu:
A. Cơ quan chọn tạo giống
B. Bờ ruộng (cánh đồng)
C. Nhà của hộ nông dân
D. Cơ quan nhà nước
23. Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự:
A. XN – NC – SNCB. XN – SNC – NC
C. SNC – XN – NC
D. SNC – NC – XN
24. Trong hệ thống sản xuất giống cây trồng, mục đích tạo ra hạt giống xác
nhận là:
A. Để sản xuất hạt nguyên chủng
B. Để sản xuất hạt siêu nguyên chủng
C. Để nhân ra một số lượng hạt giống
D. Để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà
25. Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các . . . . .
của cây trồng.
A. Đặc điểm hình thái.
B. Đặc điểm sinh lí.
C. Phương thức sinh sản.
D. Phương thức dinh dưỡng.
26. Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo khác với tự thụ phấn là:
A. Sản xuất ra hạt giống xác nhận
B. Phải sản xuất giống ở khu cách li.
C. Chọn lọc ra các cây ưu tú
D. Bắt đầu sản xuất từ giống SNC
27. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo vì sao phải chọn ruộng cách li?
A. Tránh sự thụ phấn không mong muốn.
B. Để sự thụ phấn diễn ra ở 2 cây khác nhau
C. Hạt giống là SNC
D. Hạt giống là hạt bị thoái hóa
28. Quy trình sản xuất giống ở cây tự thụ phấn được tiến hành như sau:
A. Hạt tác giả (SNC) → hạt siêu nguyên chủng → hạt nguyên chủng → hạt xác
nhận
B. Giống thoái hóa → hạt siêu nguyên chủng → hạt nguyên chủng → hạt xác
nhận
C. Giống nhập nội → hạt siêu nguyên chủng → hạt nguyên chủng → hạt xác
nhận
D. Hạt giống siêu nguyên chủng → hạt nguyên chủng →hạt xác nhận29. Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần loại bỏ cây xấu trước khi:
A. Cây bắt đầu tạo quả
B. Hoa đực tung phấn.
C. Cây ra hoa
D. Cây ra quả
30. Đối với giống cây trồng do tác giả cung cấp giống hoặc có hạt giống siêu
nguyên chủng thì quy trình sản xuất hạt giống theo sơ đồ?
A. Phục tráng
B. Tự thụ phấn
C. Thụ phấn chéo
D. Duy trì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 5 tháng 2022-07-03T00:29:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T00:30:28+00:00

  16. B
  17. D
  18. D
  19. D
  20. C
  21. B
  22 D
  23 D
  24 D
  25 C
  26 B
  27 A
  28 A
  29 B
  30 D
  Mình lm hộ bạn r
  ~~~ chúc bạn học tốt~~~

  0
  2022-07-03T00:30:40+00:00

  câu 16 B

  câu 17 C

  câu 18 B

  câu 19 C

  câu 20 B

  câu 21 B

  câu 22 D

  câu 23 D

  câu 24 D

  câu 25 C

  câu 26 B 

  câu 27 A

  câu 28 A

  câu 29 B

  câu 30 D

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )