Môn Công Nghệ Lớp 7 Câu 1: Đất trồng là gì ? * 1 điểm Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên

Question

Môn Công Nghệ Lớp 7 Câu 1: Đất trồng là gì ? *
1 điểm
Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất
Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống
Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm
Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Bao gồm cả đá
Câu 2: Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố. Vậy đâu không phải là yếu tố tác động ? *
1 điểm
Cây cối
Khí hậu
Sinh vật
Con người
Câu 3: Điểm khác nhau quan trọng nhất giữa đất trồng và đá là ? *
1 điểm
Khối lượng
Chất lượng
Độ phì nhiêu
Số lượng
Câu 4: Xem hình 2 SGK/Trang 7 . Điều gì giúp cây đứng vững được khi trồng cây trong môi trường nước ? *
1 điểm
Nhờ vào giá đỡ
Nhờ cây khỏe mạnh
Nhờ có oxi, nước và chất dinh dưỡng
Nhờ tất cả ý trên
Câu 5: Đất có mấy vai trò chính đối với đời sống cây trồng ? *
1 điểm
1
2
3
4
Câu 6: Chất hữu cơ và chất vô cơ nằm ở phần nào của đất trồng ? *
1 điểm
Phần khí
Phần rắn
Phần lỏng
Không nằm trong 3 phần trên
Câu 7: Đất trồng gồm mấy thành phần ? *
1 điểm
2
3
4
5
Câu 8: Không khí trong đất chứa ? *
1 điểm
Nitơ
Oxi
Cacbonic
Tất cả các chất khí trên
Câu 9: Thành phần vô cơ chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng phần rắn ? *
1 điểm
Chiếm từ 92 đến 99%
Chiếm từ 92 đến 97%
Chiếm từ 92 đến 98%
Chiếm từ 92 đến 96%
Câu 10: Chọn câu đúng nhất ? *
1 điểm
Phần khí cung cấp oxi và các chất khí cho cây. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và giữ cây đứng vững.Phần lỏng: cung cấp nước và hòa tan các chất dinh dưỡng.
Phần khí cung cấp oxi và các chất khí cho cây. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây .Phần lỏng: cung cấp nước và hòa tan các chất dinh dưỡng.
Phần khí cung cấp oxi cho cây giúp cây hô hấp. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và giữ cây đứng vững.Phần lỏng: cung cấp nước và hòa tan các chất dinh dưỡng.
Phần khí cung cấp oxi cho cây giúp cây hô hấp. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.Phần lỏng: cung cấp nước và hòa tan các chất dinh dưỡng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 5 tháng 2022-08-23T11:01:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T11:02:24+00:00

  CÂU 1

  Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm

  CÂU 2

  Sinh vật

  CÂU 3

  Độ phì nhiêu

  CÂU 4

  Nhờ vào giá đỡ

  CÂU 5

  3

  CÂU 6

  Phần rắn

  CÂU 7

  5

  CÂU 8

  Tất cả các chất khí trên

  CÂU 9

  Chiếm từ 92 đến 98%

  CÂU 10

  Phần khí cung cấp oxi cho cây giúp cây hô hấp. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và giữ cây đứng vững.Phần lỏng: cung cấp nước và hòa tan các chất dinh dưỡng.

  XIN 5 SAO

  0
  2022-08-23T11:02:57+00:00

  Câu 1: Đất trồng là gì ? * 

  +Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Bao gồm cả đá

  ⇒giải thích :Đất trồng là gì  là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Bao gồm cả đá

  Câu 2: Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố. Vậy đâu không phải là yếu tố tác động ? *

  +Khí hậu,sinh vật và con người

  ⇒giải thích :Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố. Vậy đâu không phải là yếu tố tác động là Khí hậu,sinh vật và con người

  Câu 3: Điểm khác nhau quan trọng nhất giữa đất trồng và đá là ? *

  +Độ phì nhiêu

  ⇒giải thích :Điểm khác nhau quan trọng nhất giữa đất trồng và đá là Độ phì nhiêu

  Câu 4: Xem hình 2 SGK/Trang 7 . Điều gì giúp cây đứng vững được khi trồng cây trong môi trường nước ? *

  +Nhờ vào giá đỡ

  ⇒giải thích :Xem hình 2 SGK/Trang 7 . Điều gì giúp cây đứng vững được khi trồng cây trong môi trường nước là nhờ vào giá đỡ

  Câu 5: Đất có mấy vai trò chính đối với đời sống cây trồng ? *
  + 3

  ⇒giải thích :Đất có mấy vai trò chính đối với đời sống cây trồng là có 3

  Câu 6: Chất hữu cơ và chất vô cơ nằm ở phần nào của đất trồng ? *

  +Phần rắn 

  ⇒giải thích :Chất hữu cơ và chất vô cơ nằm ở phần nào của đất trồng là phần rắn 

  Câu 7: Đất trồng gồm mấy thành phần ? *

  +5

  ⇒giải thích :Đất trồng gồm mấy thành phần là 5 phần chính đó là phần khí ,phần rắn và phần lỏng ,chất vô cơ ,chất hữu cơ .

  Câu 8: Không khí trong đất chứa ?

  +Tất cả các ý trên

  ⇒giải thích :Không khí trong đất chứa là Nitow ,Oxi và Cacbonic 

  Câu 9: Thành phần vô cơ chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng phần rắn ? *

  +Chiếm từ 92 đến 98%

  ⇒giải thích :thành phần vô cơ chiếm 92 đến 98% khối lượng phần rắn 

  Câu 10: Chọn câu đúng nhất ? *

  +Phần khí cung cấp oxi cho cây giúp cây hô hấp. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.Phần lỏng: cung cấp nước và hòa tan các chất dinh dưỡng

  ⇒giải thích :Phần khí cung cấp oxi cho cây giúp cây hô hấp. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.Phần lỏng: cung cấp nước và hòa tan các chất dinh dưỡng

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )