Môn GDCD Lớp 10 âu 8. Câu nói “chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng” là đề cập đến cách xem xét các sự vật và hiện theo theo phương pháp luận * 1

Question

Môn GDCD Lớp 10 âu 8. Câu nói “chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng” là đề cập đến cách xem xét các sự vật và hiện theo theo phương pháp luận *
1 điểm
A. Duy tâm.
B. Duy vật.
C. Biện chứng.
D. Siêu hình.
Câu 7. Một trong những nội dung cơ bản của phương pháp luận biện chứng là xem xét các sự vật và hiện tượng trong trạng thái *
1 điểm
A. vận động.
B. đứng im.
C. không vận động.
D. không phát triển.
Câu 10. Quan niệm cho rằng thế giới vật chất tồn tại khác quan không phụ thuộc vào ý chí của con người là quan điểm của thế giới quan *
1 điểm
A. thần thoại.
B. duy tâm.
C. duy vật.
D. tôn giáo.
Câu 6. Heraclit nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” thuộc quan điểm triết học nào? *
1 điểm
A. Phương pháp luận biện chứng.
B. Phương pháp luận siêu hình.
C. Vừa biện chứng vừa siêu hình.
D. Duy tâm.
Câu 3. Thế giới quan là gì? *
1 điểm
A. Quan điểm niềm tin định hướng cho hoạt động của con người trong cuộc sống.
B. Quan điểm cách nhìn về thế giới tự nhiên.
C. Quan điểm cách nhìn về các sự vật cụ thể.
D. Quan điểm cách nhìn căn bản về thế giới xung quanh.
Câu 1. Triết học là hệ thống các quan điểm, lí luận chung nhất về *
1 điểm
A. xã hội loài người, được ghi chép lại thành hệ thống.
B. khoa học, được nghiên cứu qua các giai đoạn khác nhau.
C. thế giới, được hình thành và phát triển trong lịch sử.
D. thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.
Câu 9. Quan điểm nào dưới đây phù hợp với thế giới quan duy tâm? *
1 điểm
A. Vật chất tồn tại khách quan.
B. Vật chất là cái quyết định ý thức.
C. Ý thức sản sinh ra thế giới vật chất.
D. Vật chất tồn tại độc lập với ý thức.
Câu 2. Trong Triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng luôn: *
1 điểm
A. Tồn tại bên cạnh nhau.
B. Tách rời nhau.
C. Thống nhất hữu cơ với nhau.
D. Bài trừ nhau.
Câu 5. Dựa trên cơ sở nào để người ta phân chia thành thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm? *
1 điểm
A. Cách giải quyết mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học.
B. Lí giải của các nhà triết học.
C. Cách giải quyết hai vấn đề cơ bản của triết học.
D. Cách giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học.
Câu 4. Vấn đề cơ bản của triết học là : *
1 điểm
A. Quan hệ giữa lý luận và thực tiễn.
B. Quan hệ giữa phép biện chứng và phép siêu hình.
C. Quan hệ giữa vật chất và vận động.
D. Quan hệ giữa vật chất và ý thức. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 5 tháng 2022-08-23T13:05:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T13:06:45+00:00

  Câu 8. Câu nói “chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng” là đề cập đến cách xem xét các sự vật và hiện theo theo phương pháp luận * 1 điểm

  A. Duy tâm.

  B. Duy vật.

  C. Biện chứng.

  D. Siêu hình

  . Câu 7. Một trong những nội dung cơ bản của phương pháp luận biện chứng là xem xét các sự vật và hiện tượng trong trạng thái * 1 điểm

  A. vận động.

  B. đứng im.

  C. không vận động.

  D. không phát triển.

  10. Quan niệm cho rằng thế giới vật chất tồn tại khác quan không phụ thuộc vào ý chí của con người là quan điểm của thế giới quan * 1 điểm

  A. thần thoại.

  B. duy tâm. C

  C. duy vật.

  D. tôn giáo.

  Câu 6. Heraclit nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” thuộc quan điểm triết học nào? * 1 điểm

  A. Phương pháp luận biện chứng.

  B. Phương pháp luận siêu hình.

  C. Vừa biện chứng vừa siêu hình.

  D. Duy tâm.

  Câu 3. Thế giới quan là gì? * 1 điểm

  A. Quan điểm niềm tin định hướng cho hoạt động của con người trong cuộc sống.

  B. Quan điểm cách nhìn về thế giới tự nhiên.

  C. Quan điểm cách nhìn về các sự vật cụ thể.

  D. Quan điểm cách nhìn căn bản về thế giới xung quanh.

  Câu 1. Triết học là hệ thống các quan điểm, lí luận chung nhất về * 1 điểm

  A. xã hội loài người, được ghi chép lại thành hệ thống.

  B. khoa học, được nghiên cứu qua các giai đoạn khác nhau.

  C. thế giới, được hình thành và phát triển trong lịch sử.

  D. thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.

  Câu 9. Quan điểm nào dưới đây phù hợp với thế giới quan duy tâm? * 1 điểm

  A. Vật chất tồn tại khách quan.

  B. Vật chất là cái quyết định ý thức.

  C. Ý thức sản sinh ra thế giới vật chất.

  D. Vật chất tồn tại độc lập với ý thức.

  Câu 2. Trong Triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng luôn: * 1 điểm

  A. Tồn tại bên cạnh nhau.

  B. Tách rời nhau.

  C. Thống nhất hữu cơ với nhau.

  D. Bài trừ nhau.

  Câu 5. Dựa trên cơ sở nào để người ta phân chia thành thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm? * 1 điểm

  A. Cách giải quyết mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học

  . B. Lí giải của các nhà triết học.

  C. Cách giải quyết hai vấn đề cơ bản của triết học.

  D. Cách giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học.

  Câu 4. Vấn đề cơ bản của triết học là : * 1 điểm

  A. Quan hệ giữa lý luận và thực tiễn.

  B. Quan hệ giữa phép biện chứng và phép siêu hình.

  C. Quan hệ giữa vật chất và vận động.

  D. Quan hệ giữa vật chất và ý thức.

  0
  2022-08-23T13:07:11+00:00

  câu 8 D phương pháp luận siêu hình 

  câu 7:A vận động 

  câu 10:C duy vâth

  câu 6:A. Phương pháp luận biện chứng.

  câu 3:A. Quan điểm niềm tin định hướng cho hoạt động của con người trong cuộc sống

  Câu 1: D. thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó

  câu 9:C. Ý thức sản sinh ra thế giới vật chất.

  câu 2: D. Bài trừ nhau

  câu 5C. Cách giải quyết hai vấn đề cơ bản của triết học.

  câu 4D. Quan hệ giữa vật chất và ý thức.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )