Môn GDCD Lớp 11 3 Hai bạn D và L đến siêu thị để mua hàng, tại đây các bạn thấy bất kỳ hàng hóa nào cũng được in giá lên bao bì sản phẩm như: 4.500đ/ h

Question

Môn GDCD Lớp 11 3
Hai bạn D và L đến siêu thị để mua hàng, tại đây các bạn thấy bất kỳ hàng hóa nào cũng được in giá lên bao bì sản phẩm như: 4.500đ/ hộp sữa, 8000đ/1 cuốn vở, 30.000đ/1 suất cơm. Việc in giá công khai như vậy là biểu hiện chức năng nào của tiền tệ?
A.
Chức năng thanh toán
B.
Chức năng lưu thông
C.
Chức năng cất trữ
D.
Thước đo giá trị
4
Yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động?
A.
Công cụ lao động
B.
Sức lao động
C.
Hệ thống bình chứa
D.
Kết cấu hạ tầng sản xuất
5
Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào ?

A.
Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
B.
Thời gian lao động cá biệt ít hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
C.
Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
D.
Thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
6
Phát triển kinh tế có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân?
A.
Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc
B.
Thực hiện dân giàu, nước mạnh
C.
Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế
D.
Tạo điều kiện cho mọi người có việc là và thu nhập
7
Toàn bộ sự vận động và phát triển của đời sống xã hội xét đến cùng là do yếu tố nào dưới đây quyết định?
A.
Chế độ chính trị
B.
Chính sách kinh tế
C.
Sản xuât vật chât
D.
Nhà nước điều hành.
8
Tiền tệ thực hiện chức năng làm thước đo giá trị trong trường hợp nào dưới đây?
A.
Anh N bán lô đát ở khu dự án với giá 2,3 tỷ
B.
Ông K bán chiếc ô tô đẻ dồn tiền mua nhà
C.
Chị V gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng nhà nước
D.
Bà L gửi vào tài khoản của con ở Mĩ 5000 USD
9
Để khôi phục sản xuất sau khi dịch bệnh lắng xuống, công ty A lên kế hoạch về việc nhập nguyên liệu như sắt thép, nguyên vật liệu như ..Những nguyên vật liệu đầu vào mà công ty nhập là đề cập đến yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất
A.
Công cụ lao động
B.
Kết cấu hạ tầng
C.
Hệ thống bình chứa
D.
Đối tượng lao động
10
Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?
A.
Tiền tệ thế giơi
B.
Phương tiện lưu thông
C.
Phương tiện thanh toán
D.
Thước đo giá trị
11
Khi thấy giá bất động sản tăng, anh B đã bán căn nhà mà trước đó anh đã mua nên thu được lợi nhuận cao. Anh B đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?
A.
Thanh toán
B.
Lưu thông
C.
Đại diện
D.
Thông tin
12
Để sản xuất ra một con dao cắt lúa, ông A phải mất thời gian lao động cá biệt là 3 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất con dao là 2 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của ông A sẽ
A.
hoà vốn
B.
thu được lợi nhuận
C.
có thể bù đắp được chi phí
D.
thua lỗ
13
Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hóa phải phù hợp với
A.
tổng thời gian lao động xã hội cần thiết
B.
tổng thời gian lao động cá nhân
C.
tổng thời gian lao động cộng đồng
D.
tổng thời gian lao động tập thể
14
Do giá trái cây ở miền Bắc tăng cao và bán chạy nên ông H đã quyết định đưa các loại trái cây từ miền Nam ra miền Bắc để bán nhằm thu nhiều lợi nhuận. Vậy hiện tượng này thể hiện tác động nào của quy luật giá trị ?
A.Điều tiết sản xuất và điều tiết lưu thông
B.Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất
C.Điều chỉnh sản xuất và phân phối lại hàng hóa
D.Kích thích lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 5 tháng 2022-07-03T08:21:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T08:23:08+00:00

  3D 4B 5C 6A 7C 8A 9D 10A 11B 12D 13A 14A

  0
  2022-07-03T08:23:13+00:00

  Câu 3. D. Thước đo giá trị

  Vì việc in giá trên sản phẩm thể hiện giá trị của sản phẩm.

  Câu 4. B. Sức lao động

  Vì Tư liệu lao động bao gồm: Công cụ lao động, hệ thống bình chứa, Kết cấu hạ tầng sản xuất.

  Câu 5. C. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết

  Vì thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn hoặc bằng thời gian lao động xã hội cần thiết thì người sản xuất mới đạt được lợi thế trong cạnh tranh.

  Câu 6. D. Tạo điều kiện cho mọi người có việc làm và thu nhập

  Vì các câu còn lại không thể hiện rõ lợi ích của cá nhân.

  Câu 7. C. Sản xuất vật chất

  Vì sản xuất vật chất càng phát triển, đời sống xã hội càng tiên tiến, hiện đại.

  Câu 8. A. Anh N bán lô đát ở khu dự án với giá 2,3 tỷ

  Vì ở đây căn nhà được định giá 2,3 tỷ thể hiện thước đo giá trị.

  Câu 9. D. Đối tượng lao động

  Vì đối tượng lao động là bộ phận của giới tự nhiên trong đó con người có sự lao động làm thay đổi nó theo mục đích của họ.

  Câu 10. A. Tiền tệ thế giới

  Vì tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền tệ thực hiện bốn chức năng thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy ở phạm vi ngoài quốc gia.

  Câu 11. D. Thông tin

  Thể hiện ở việc anh B thấy giá bất động sản tăng mới bán.

  Câu 12. D. Thua lỗ

  Vì thời gian lao động cá biệt của ông A (3 giờ) cao hơn thời gian lao động xã hội cần thiết (2 giờ).

  Câu 13. A. Tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.

  Câu 14. A. Điều tiết sản xuất và điều tiết lưu thông

  Thể hiện ở việc ông H đưa các loại trái cây từ miền Nam ra miền Bắc để thu nhiều lợi nhuận.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )