Môn Hóa Học Lớp 10 15) Để phản ứng hết 8,3gam hỗn hợp Nhơm v Sắt thì cần 6,72 lít khí Clo (đktc). a) Tính khối lượng muối thu được. b) Tính % khối lượng m

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 15) Để phản ứng hết 8,3gam hỗn hợp Nhơm v Sắt thì cần 6,72 lít khí Clo (đktc). a) Tính khối lượng muối thu được.
b) Tính % khối lượng mỗi kim loại ban đầu. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 4 tháng 2022-08-12T21:55:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T21:56:43+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{Al}}  = 32,53\% ; \% {m_{Fe}} = 67,47\% \)

  \({m_{muối}}  = 29,6{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(Al;Fe\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 27x + 56y = 8,3\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2Al + 3C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2AlC{l_3}\)

  \(2Fe + 3C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2FeC{l_3}\)

  Ta có:

  \({n_{C{l_2}}} = \frac{3}{2}{n_{Al}} + \frac{3}{2}{n_{Fe}} = 1,5x + 1,5y = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3{\text{ mol}}\)

  Giải được: \(x=y=0,1\)

  \( \to {m_{Al}} = 0,1.27 = 2,7{\text{ gam;}}{{\text{m}}_{Fe}} = 0,1.56 = 5,6{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{Al}} = \frac{{2,7}}{{8,3}} = 32,53\%  \to \% {m_{Fe}} = 67,47\% \)

  BTKL:

  \({m_{muối}} = {m_{kl}} + {m_{C{l_2}}} = 8,3 + 0,3.71 = 29,6{\text{ gam}}\)

  0
  2022-08-12T21:56:43+00:00

  2al + 3cl2 —> 2alcl3

  x        1.5x 

  2fe + 3cl—> 2fecl3 

  x         1.5y

  n cl2 = 6.72/22.4 = 0.3 (mol)

  Theo ĐLBTKL 

  =) m muối = m hh + m cl2 = 8.3 + 0.3 *71=29.6 (g)

  Gọi nal = x, nfe = y

  27x+56y=8.3

  1.5x + 1.5y =0.3 

  =) x=y=0.1

  =) %mal = (0.1*27)* 100%/ 8.3=32.53 %

  =) %mfe = 100%- 32.53%=67.47%

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )