Môn Hóa Học Lớp 10 Cân bằng phản ứng oxi hóa khử: a)Zn+HNO3→Zn(NO3)2+N2O+H2O b)Zn+HNO3→Zn(NO3)2+NO+N2+H2O(tỉ lệ nNO:nN2=1:2) c) Zn+HNO3→Zn(NO3)2+N2O+N2+H2

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cân bằng phản ứng oxi hóa khử:
a)Zn+HNO3→Zn(NO3)2+N2O+H2O
b)Zn+HNO3→Zn(NO3)2+NO+N2+H2O(tỉ lệ nNO:nN2=1:2)
c) Zn+HNO3→Zn(NO3)2+N2O+N2+H2O (tỉ lệnN2O:nN2=1:2)
d)Zn+HNO3→Zn(NO3)2+NO+NO2+N2+H2O (tỉ lệ nNO:nNO2:nN2=1:2:3)
e)Zn+HNO3→Zn(NO3)2+N2Ox+H2O Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 1 năm 2022-03-21T20:41:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

  a, 4Zn + 10HNO3 = 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O

  4x      Zn   –    2e     ->   Zn2+

  1x      2N+5     + 8e    -> 2N+1

  b, 23Zn + 56HNO3 = 23Zn(NO3)2 + 2NO + 4N2 +  28H2O

  23a x     Zn   –    2e     ->   Zn2+

  2  x        5aN+5     + 23a e    -> aN+2 + 4aN+0

  Tối giản hệ số a = 1

  c,d làm tương tự 

  e, (5-$x$)Zn+(12-2$x$) HNO3→(5-$x$)Zn(NO3)2+ N2O$x$ + (6-$x$) H2O

  (5-$x$) x     Zn   –    2e     ->   Zn2+

  1  x                2N+5     + (10-$2x$)e    -> 2N+$x$

  0
  2022-03-21T20:42:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a/ $4Zn + 10HNO_3 \to 4Zn(NO_3)_2+ N_2O + 5H_2O$

  4x     $ Zn   –    2e     \to   Zn^{2+}$

  1x      $2N^{+5}     + 8e    \to  2N^{+1}$

  b/  $23Zn + 56HNO_3 \to 23Zn(NO_3)_2 + 2NO + 4N_2 +  28H_2O$

  23x     $Zn   –    2e     \to   Zn^{2+}$

  2  x     $5N^{+5}     + 23e    \to N^{+2} + 2N_2^{0}$

  c/ $14Zn + 34HNO_3 \to 14Zn(NO_3)_2 + N_2O + 2N_2 +  17H_2O$

  1x   $6N^{+5}     + 28e    \to 2N^{+1} + 2N_2^{0}$

  14x  $Zn   –    2e     \to   Zn^{2+}$

  d/ $35Zn + 88HNO_3 \to 35Zn(NO_3)_2 + 2NO + 4NO_2 + 6N_2 +  44H_2O$

  2x   $9N^{+5}     + 35e    \to N^{+2} + 2N^{+4} + 3N_2^{0}$

  35x  $Zn   –    2e     \to   Zn^{2+}$

  e/ $(5-x)Zn+(12-2x) HNO_3→(5-x)Zn(NO_3)_2+ N_2O_x + (6-x) H_2O$

  (5-) x    $Zn   –    2e     \to   Zn^{2+}$

  1      x    $2N^{+5}     + (10-2x) e    \to  2N^{+x}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )