Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1. Có 4 dd sau đây: HCl , Na2SO4 , NaCl , Ba(OH)2 . Chỉ dùng thêm 1 hóa chất nào sau đây để phân biệt được 4 chất trên? A. Na2SO4.

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Câu 1. Có 4 dd sau đây: HCl , Na2SO4 , NaCl , Ba(OH)2 . Chỉ dùng thêm 1 hóa chất nào sau đây để phân biệt được 4 chất trên?
A. Na2SO4. B. Phenolphtalein. C. dd AgNO3 . D. Quỳ tím
Câu 2. Cu kim loại có thể tác dụng với chất nào trong các chất sau?
A. Khí Cl2. B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch KOH đặc D. Dung dịch H2SO4 loãng.
Câu 3. Dẫn khí clo qua dung dịch NaOH ở nhiệt độ phòng, muối thu được là:
A. NaCl, NaClO3 B. NaCl, NaClO
C. NaCl, NaClO4 D. NaClO, NaClO3
Câu 4. Dãy chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?
A. O2 , Cl2 , H2S. B. S, SO2 , Cl2
C. F2, S , SO3 D. Cl2 , SO2¬, H2SO4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 2 tháng 2022-09-25T08:19:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T08:20:31+00:00

  ????
  mon-hoa-hoc-lop-10-cau-1-co-4-dd-sau-day-hcl-na2so4-nacl-ba-oh-2-chi-dung-them-1-hoa-chat-nao-sa

  0
  2022-09-25T08:20:57+00:00

  Đáp án:

  Câu `1:D`

  Câu `2:A`

  Câu `3:B`

  Câu `4:B`

  Giải thích các bước giải:

  Câu `1:`

  – Trích mẫu thử , đánh số thứ tự

  – Cho quỳ tím vào các dung dịch trên 

   Quỳ tím hóa đỏ `:HCl`

   Quỳ tím hóa xanh `:Ba(OH)_2`

   Không đổi màu quỳ tím `:Na_2SO_4;NaCl`

  – Cho dung dịch `Ba(OH)_2` đã nhận biết được vào các lọ làm quỳ tím không đổi màu :

   Không hiện tượng `:NaCl`

   Xuất hiên kết tủa trắng `:Na_2SO_4`

  Phương trình hóa học :

  `Na_2SO_4+Ba(OH)_2 \to BaSO_4↓+2NaOH`

  Câu `2:`

  Phương trình hóa học :

  $Cu+Cl_2 \xrightarrow{t^o} CuCl_2$

  Câu `3:`

  Dẫn khí `Cl_2` qua dung dịch `NaOH` ở nhiệt độ phòng

  Phương trình hóa học :

  `Cl_2+2NaOH \to NaCl+NaClO+H_2O`

  Câu `4:`

  `-S:` có số oxi hóa là `0` , có thể tăng lên cao nhất là `+6` và giảm thấp nhất là `-2`

  `-SO_2:` có số oxi hóa là `+4` , có thể tăng lên cao nhất là `+6` và giảm thấp nhất là `-2`

  `-Cl_2:` có số oxi hóa là `0` , có thể tăng lên cao nhất là `+7` và giảm thấp nhất là `-1`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )