Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). a/ Xác định % khố

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc).
a/ Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b/ Tính nồng độ % các muối có trong dung dịch sau phản ứng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 2 ngày 2022-01-15T02:32:27+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T02:34:01+00:00

  Đáp án:

  a) \({\text{\% }}{{\text{m}}_{Al}} = 29,35\% ;\% {m_{Zn}} = 70,65\% \)

  b) \(\% {m_{AlC{l_3}}} = 6,95\% ;\% {m_{ZnC{l_2}}} = 7,11\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol Al và Zn lần lượt là x, y.

  Ta có: \(27x + 65y = 3,68{\text{ gam}}\)

  Cho hỗn hợp tác dụng với HCl

  \(2Al + 6HCl\xrightarrow{{}}2AlC{l_3} + 3{H_2}\)

  \(Zn + 2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: \({n_{{H_2}}} = 1,5x + y = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  Giải được: $x=y=0,04$

  Ta có: 

  \({m_{Al}} = 0,04.27 = 1,08{\text{ gam}} \to {\text{\% }}{{\text{m}}_{Al}} = \dfrac{{1,08}}{{3,68}} = 29,35\%  \to \% {m_{Zn}} = 70,65\% \)

  Ta có: 

  \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCl}} = 0,2.36,5 = 7,3{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{dd{\text{ HCl}}}} = \frac{{7,3}}{{10\% }} = 73{\text{ gam}}\)

  BTKL: \({m_{KL}} + {m_{dd{\text{ HCl}}}} = {m_{muối}} + {m_{{H_2}}} \to {m_{muối}} = 3,68 + 73 – 0,1.2 = 76,48{\text{ gam}}\)

  Ta có: 

  \({n_{AlC{l_3}}} = {n_{Al}} = 0,04{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{ZnC{l_2}}} = {n_{Zn}} = 0,04{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{AlC{l_3}}} = 5,34{\text{ gam;}}{{\text{m}}_{ZnC{l_2}}} = 5,44{\text{ gam}}\)

  \(\% {m_{AlC{l_3}}} = 6,95\% ;\% {m_{ZnC{l_2}}} = 7,11\% \)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )