Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 5,4 gam Al tác dụng với 200 ml dung dịch axit H2SO4 2M theo phản ứng: Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2↑ a) Tính thể tích H2 thu được ở đk

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 5,4 gam Al tác dụng với 200 ml dung dịch axit H2SO4 2M theo phản ứng:
Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2↑
a) Tính thể tích H2 thu được ở đktc.
b) Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng.
c) Tính nồng độ % của H2SO4 ban đầu và nồng độ % của các chất thu được sau phản ứng. Biết khối lượng
riêng của H2SO4 là 1,84 g/ml. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 1 năm 2022-04-07T14:48:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T14:49:21+00:00

  a.

  n Al=$\frac{5,4}{27}$ =0,2 mol

  n H2SO4=0,2.2=0,4 mol

             2Al+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2

  trc pứ: 0,2     0,4                                         mol

  pứ:         0,2     0,3          0,1              0,3        mol

  sau pứ:    0      0,1          0,1               0,3        mol

  V H2(đktc)=0,3.22,4=6,72 l

  b.

  -dd sau pứ:H2SO4 dư,Al2(SO4)3

  -Vdd sau=Vdd ban dầu=0,2 l

  CM H2SO4 dư=$\frac{0,1}{0,2}$ =0,5 M

  CM Al2(SO4)3=$\frac{0,1}{0,2}$ =0,5 M

  c.

  -dd sau pứ:H2SO4 dư,Al2(SO4)3

  mdd H2SO4=200.1,84=368 g

  -mdd sau=m Al+mdd H2SO4-m H2

                    =5,4+368-0,3.2 =372,8 g

  C% H2SO4 dư=$\frac{0,1.98}{372,8}$.100≈2,63 %

  C% Al2(SO4)3=$\frac{0,1.342}{372,8}$.100≈9,17%

  ………………………..chúc bạn học tốt………………………..

    

  0
  2022-04-07T14:50:03+00:00

  Đáp án:

  \({{\text{V}}_{{H_2}}} = 6,72{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng xảy ra:

  \(2Al + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{Al}} = \frac{{5,4}}{{27}} = 0,2{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{H_2}S{O_4}}} = 0,2.2 = 0,4{\text{ mol > }}\frac{3}{2}{n_{Al}}\) nên axit dư.

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = \frac{3}{2}{n_{Al}} = 0,3{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{{H_2}}} = 0,3.22,4 = 6,72{\text{ lít}}\)

  \({n_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = \frac{1}{2}{n_{Al}} = 0,1{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{H_2}S{O_4}}} = 0,4 – \frac{3}{2}{n_{Al}} = 0,1{\text{ mol}} \to {{\text{C}}_{M{\text{ A}}{{\text{l}}_2}{{(S{O_4})}_3}}} = {C_{M{\text{ }}{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5M\)

  Ta có: 

  \({m_{{H_2}S{O_4}{\text{ ban đầu}}}} = 0,4.98 = 39,2{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{dd{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = 200.1,84 = 368{\text{ gam}}\)

  \( \to C{\% _{{H_2}S{O_4}}} = \frac{{39,2}}{{368}} = 10,65\% \)

  BTKL: 

  \({m_{dd{\text{ sau phản ứng}}}} = {m_{Al}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} – {m_{{H_2}}} = 5,4 + 368 – 0,3.2 = 372,8{\text{ gam}}\)

  \({m_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 34,2{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1.98 = 9,8{\text{ gam}} \to {\text{C}}{{\text{\% }}_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 9,17\% ;C{\% _{{H_2}S{O_4}}} = 2,63\% \)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )