Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 9 gam hỗn hợp gồm Al và Ag tác dụng với lượng dư dung dịch hcl nồng độ 20%. Sau phản ứng thu được 1,344 lít khí(đktc) a) Tính % về

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho 9 gam hỗn hợp gồm Al và Ag tác dụng với lượng dư dung dịch hcl nồng độ 20%. Sau phản ứng thu được 1,344 lít khí(đktc)
a) Tính % về khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu
b) Tính khối lượng dd HCl đã dùng. Biết rằng lượng dung dịch HCl đã dùng được lấy dư 10% so với lượng cần thiết cho phản ứng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 4 tháng 2022-08-12T15:39:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T15:41:01+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{Al}}  = 12\% ;\% {m_{Ag}} = 88\% \)

  \({m_{dd{\text{ HCl}}}} = 24,09{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng xảy ra:

  \(2Al + 6HCl\xrightarrow{{}}2AlC{l_3} + 3{H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{1,344}}{{22,4}} = 0,06{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{Al}} = \frac{2}{3}{n_{{H_2}}} = 0,04{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{Al}} = 0,04.27 = 1,08{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{Al}} = \frac{{1,08}}{9} = 12\%  \to \% {m_{Ag}} = 88\% \)

  \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,12{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{HCl{\text{ tham gia}}}} = 0,12.(100\%  + 10\% ) = 0,132{\text{ }}mol\)

  \( \to {m_{HCl}} = 0,132.36,5 = 4,818{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{dd{\text{ HCl}}}} = \frac{{4,818}}{{20\% }} = 24,09{\text{ gam}}\)

  0
  2022-08-12T15:41:17+00:00

  a,Gọi số mol Al và Ag trong 9 gam hỗn hợp lần lượt là x và (mol)

  Do Ag không tác dụng với dung dịch HCl nên chỉ xảy ra phản ứng của Al với HCl tạo khí H2 

  nH2=1,344/22,4=0,06 (mol)

   PTHH:

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2  (1)

  x    →     3x                   → 1,5x (mol)

  ⇒1,5x=0,06 ⇒x=0,04

  ⇒nAl =x=0,04 (mol) ⇒mAl=0,04.27=1,08 (g)

  ⇒ %Al = 1,08.100%/9 =12%

  %Ag = 100% -12% = 88%

  b, Ta thấy : nHCl phản ứng = 3x (mol) ⇒ nHCl pư =3.0,04=0,12 (mol)

  ⇒mHCl pư = 0,12.36,5 = 4,38 (g)

  Mà biết rằng lượng dung dịch HCl đã dùng được lấy dư 10% so với lượng cần thiết cho phản ứng :

  mHCL đã dùng = 4,38.10%/100% + 4,38 = 4,818 (g)

   mddHCl đã dùng = 4,818.100%/20% = 24,09 (g)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )