Môn Hóa Học Lớp 10 Cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; F

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 23 phút 2022-09-23T23:21:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T23:23:03+00:00

  Đáp án:

  – Chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

  – Chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

  – Chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

  Giải thích các bước giải:

  – Chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

  – Chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

  Ta có phương trình:

        (NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43- AgNO3 → Ag+ + NO3 

          NaOH → Na+ + OH Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3

          NaCl → Na+ + Cl CuSO4 → Cu2+ + SO42-

          HNO3 → H+ + NO3

  – Chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

  Ta có phương trình 

          Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH

          HF ⇔ H+ + F CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

          H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4 Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH

          HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3– ⇔ H+ + CO32-

           H2PO4 ⇔ H+ + HPO42- H2CO3 ⇔ H+ + HCO3

  0
  2022-09-23T23:23:23+00:00

  Chất điện li mạnh: NaOH,CuSO4,Mg(NO3)2,(NH4)3PO4,AgNO3

  NaOH→Na(+)+OH(-)

  CuSO4→Cu(2+)+SO4(2-)

  Mg(NO3)2→Mg(2+)+2NO3(-)

  (NH4)3PO4→3NH4(+)+PO4(3-)

  AgNO3→Ag(+)+NO3(-)

  Điện li yếu: Còn lại

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )