Môn Hóa Học Lớp 10 Đốt cháy 6,72g bột Fe trong không khí dư được m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe dư. Để hoà tan X cần dùng vừa h

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Đốt cháy 6,72g bột Fe trong không khí dư được m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe dư. Để hoà tan X cần dùng vừa hết 255 ml dung dịch chứa HNO3 2M thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị m, V là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 4 tháng 2022-01-13T11:39:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T11:40:04+00:00

  Đáp án:

  `V_(NO_2)=3,36(l)`

  `m=8,4(g)`

  Giải thích :

  `n_(Fe)=\frac{6,72}{56}=0,12(mol)`

  `n_(HNO_3)=0,255.2=0,51(mol)`

  $2Fe+O_2\xrightarrow{t^o}2FeO$

  $3Fe+2O_2\xrightarrow{t^o}Fe_3O_4$
  $4Fe+3O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3$

  `FeO+4HNO_3->Fe(NO_3)_3+NO_2+2H_2O`

  `Fe_3O_4+10HNO_3->3Fe(NO_3)_3+NO_2+5H_2O`

  `Fe_2O_3+6HNO_3->2Fe(NO_3)_3+3H_2O`

  `Fe+6HNO_3->Fe(NO_3)_3+3NO_2+3H_2O`

  Bảo toàn `Fe`

  `n_(Fe(NO_3)_3)=n_(Fe)=0,12(mol)`

  Bảo toàn `N`

  `n_(NO_2)=n_(HNO_3)-3n_(Fe(NO_3)_3)=0,15(mol)`

  `=>V_(NO_2)=0,15.22,4=3,36(l)`

  Bảo toàn `H`

  `n_(H_2O)=1/2 n_(HNO_3)=0,255(mol)`

  Áp dụng ĐLBTKL

  `m+m_(HNO_3)=m_(Fe(NO_3)_3)+m_(NO_2)+m_(H_2O)`

  `=>m=0,12.242+0,15.46+0,255.18-0,51.63=8,4(g)`

  0
  2022-01-13T11:40:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Quy X về hh gồm Fe và O, trong đó nFe=0,12molnFe=0,12mol => nNO3nNO3− trong muối=0,36mol
  Ta có: nHNO3=0,51mol=>nNO2=0,510,36=0,15molnHNO3=0,51mol=>nNO2=0,51−0,36=0,15mol => V=3,36 lit.
  Fe —> Fe+3 + 3e
  0,12…………….0,36mol
  1e + N+5 —> N+4
  0,15……………0,15mol
  2e + O —> O-2
  0,21……….0,105mol
  Bảo toàn e => nO=0,105molnO=0,105mol => m=6,72+0,105.16=8,4g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )