Môn Hóa Học Lớp 10 Đun nóng 26 gam hỗn hợp A gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch HCl du thu đ

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Đun nóng 26 gam hỗn hợp A gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch HCl du thu được 7,84l hỗn hợp khí C ở điều kiện tiêu chuẩn. Đốt cháy hoàn toàn khí C rồi dẫn toàn bộ sản phẩm vào bình đựng 37,5ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28g/ml) thu được dung dịch D.
a) Tính phần trăm khối lượng các chất trong A B C.
b) Tính phần trăm nồng độ các chất trong D
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2022-02-13T17:13:13+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-13T17:14:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a,b là hỗn hợp của Fe,S 

  Vì được hỗn hợp khí C nên Fe sẽ dư

  \(\begin{array}{l}
  Fe + S \to FeS\\
  {n_{Fe}} = {n_{FeS}} = {n_S} = bmol
  \end{array}\)

  B gồm FeS và Fe dư

  \(\begin{array}{l}
  FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}
  \end{array}\)

  C gồm \({H_2}S\) và \({H_2}\)

  \(\begin{array}{l}
  {n_{{H_2}S}} = bmol\\
  {n_{{H_2}}} = (a – b)mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  56a + 32b = 26\\
  b + (a – b) = 0,35
  \end{array} \right.\\
  a = 0,35\\
  b = 0,2
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  \% {m_{Fe}}(A) = \dfrac{{56 \times 0,35}}{{26}} \times 100\%  = 75,38\% \\
  \% {m_S}(A) = 24,62\% \\
  \% {m_{FeS}} = \dfrac{{0,2 \times 88}}{{26}} \times 100\%  = 67,69\% \\
  \% {m_{Fe}}du = \dfrac{{\left( {0,35 – 0,2} \right) \times 56}}{{26}} \times 100\%  = 32,31\% \\
  \% {m_{{H_2}S}} = \dfrac{{0,2 \times 34}}{{0,2 \times 34 + 0,15 \times 2}} \times 100\%  = 95,77\% \\
  \% {m_{{H_2}}} = \dfrac{{0,15 \times 2}}{{0,2 \times 34 + 0,15 \times 2}} \times 100\%  = 4,23\% 
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  2{H_2}S + 3{O_2} \to 2S{O_2} + 2{H_2}O\\
  2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\\
  {n_{S{O_2}}} = {n_{{H_2}S}} = 0,35mol\\
  {n_{{H_2}O}} = 0,5mol\\
  {n_{NaOH}} = \dfrac{{37,5 \times 1,28 \times 25}}{{100 \times 40}} = 0,3mol\\
  \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = 0,86
  \end{array}\)

   Tạo ra 1 muối axit 

  \(\begin{array}{l}
  NaOH + S{O_2} \to NaHS{O_3}\\
  {n_{NaHS{O_3}}} = {n_{NaOH}} = 0,3mol\\
  m{\rm{dd = md}}{{\rm{d}}_{NaOH}} + {m_{{H_2}O}} + {m_{S{O_2}}} = 76,2\\
  C\% NaHS{O_3} = \dfrac{{0,3 \times 104}}{{76,2}} \times 100\%  = 40,94\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )