Môn Hóa Học Lớp 10 giải thích sự sự hình thành liên kết ion trong các phân tử sau : K2S ; CaO ; MgCl2 ; Al2O3 ; Na2O ; Na2S .

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 giải thích sự sự hình thành liên kết ion trong các phân tử sau :
K2S ; CaO ; MgCl2 ; Al2O3 ; Na2O ; Na2S . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 2 ngày 2022-01-14T17:18:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T17:20:03+00:00

  Đáp án:

  +, K2S, Na2S tương tự nhau

  K —-> K+  +1e

  S +2e —-> S^2-

  —>2 K+   + S^2-    —–> K2S

  +, CaO

  Ca —-> Ca2+   + 2e

  O + 2e —-> O^2-

  –‘> Ca2+  + O^2- —-> CaO

  + Na2O

  Na —–> Na+ + 1e

  O + 2e —–> O^2-

  2Na + O^2- —–> Na2O

  + MgCl2

  Mg —-> Mg2+ + 2e

  Cl2 + 2e —->2 Cl-

  Mg2+  + 2Cl- —-> MgCl2

  + Al2O3

  Al —–> Al3+  + 3e

  O + 2e —> O^2-

  –> 2Al3+  + 3O^2-  —–> Al2O3

   

  0
  2022-01-14T17:20:08+00:00

  Sự hình thành liên kết ion:

  * $K_2S$:

  $2$ nguyên tử $K$ mỗi nguyên tử nhường $1$ electron cho nguyên tử $S$ để biến đổi thành cation $K^+$, đồng thời nguyên tử $S$ nhận $2$ electron của $2$ nguyên tử $K$ để biến thành anion $S^{2-}$.

  $2K + S → 2K^+ + S^{2-}$

  Ion $K^+$, $S^{2-}$ tạo thành mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion trong phân tử $K_2S$

  * $CaO$:

  Nguyên tử $Ca$ nhường $2$ electron cho nguyên tử $O$ để biến đổi thành cation $Ca^{2+}$, đồng thời nguyên tử $O$ nhận $2$ electron của nguyên tử $Ca$ để biến thành anion $O^{2-}$

  $Ca + O → Ca^{2+} + O^{2-}$

  Ion $Ca^{2+}, O^{2-}$ tạo thành mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion trong phân tử $CaO$

  * $MgCl_2$:

  Nguyên tử $Mg$ nhường $2$ electron cho $2$ nguyên tử $Cl$ để biến đổi thành cation $Mg^{2+}$, đồng thời $2$ nguyên tử $Cl$, mỗi nguyên tử nhận $1$ electron của nguyên tử $Mg$ để biến thành anion $Cl^-$

  $Mg + 2Cl → Mg^{2+} + 2Cl^-$

  Ion $Mg^{2+}, Cl^-$ tạo thành mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion trong phân tử  $MgCl_2$

  * $Al_2O_3$:

  $2$ nguyên tử $Al$ mỗi nguyên tử nhường $3$ electron cho $3$ nguyên tử $O$ để biến đổi thành cation $Al^{3+}$, đồng thời $3$ nguyên tử $O$, mỗi nguyên tử nhận $2$ electron của nguyên tử $Al$ để biến thành anion $O^{2-}$

  $2Al + 3O → 2Al^{3+} + 3O^{2-}$

  Ion $Al^{3+}, O^{2-}$ tạo thành mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion trong phân tử $Al_2O_3$

  * $Na_2O$:

  $2$ nguyên tử $Na$ mỗi nguyên tử nhường $1$ electron cho nguyên tử $O$ để biến đổi thành cation $Na^+$, đồng thời nguyên tử $O$ nhận $2$ electron của nguyên tử $Na$ để biến thành anion $O^{2-}$

  $2Na + O → Na^+ + O^{2-}$

  Ion $Na^+, O^{2-}$ tạo thành mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion trong phân tử $Na_2O$

  * $Na_2S$: 

  $2$ nguyên tử $Na$ mỗi nguyên tử nhường $1$ electron cho nguyên tử $S$ để biến đổi thành cation $Na^+$, đồng thời nguyên tử $S$ nhận $2$ electron của nguyên tử $Na$ để biến thành anion $S^{2-}$

  $2Na + S → Na^+ + S^{2-}$

  Ion $Na^+, S^{2-}$ tạo thành mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên liên kết ion trong phân tử $Na_2S$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )